Τρίτη, 30 Ιανουαρίου 2018

Εκδρομή εις το Φάληρον με...ποδήλατα

Τριάντα περίπου ποδήλατα θα κινηθούν σήμερον το πρωί επί του ωραίου τάπητος τον οποίον μεταξύ Αθηνών και Φαλήρου έστρωσεν ο Ανδρέας Συγγρός.
Το δε περιεργότερον και απίστευτον είνε ότι θα ίδωμεν και την Ποδηλατικήν Εταιρίαν ποδηλατούσαν. Φυσικώτερον θα ήτο να την ίδωμεν αστρονομούσαν, φιλολογούσαν, παίζουσαν μανδολίνο ή διοργανώσουσαν έκθεσιν γαρυφάλλων, παρά κινουμένην επί ρόδας ποδηλάτου.

Τα ελληνικά σωματεία ένα πράγμα κυρίως αγνοούν, εκείνο που δηλώνει η μακρά επί του μπαλκονιού των επιγραφή και γνωρίζουν όλα τα άλλα. 
Η Ποδηλατική Εταιρία έχει άπειρα μέλη εκτός, νομίζω των ποδηλατιστών. Εβάλθηκε άραγε να καταστρέψη το ποδήλατον ή ανέλαβε την διάδοσιν της πεζοπορίας; Όχι. Αγαπά το ποδήλατον. Είνε Ποδηλατική Εταιρία. Οι Έλληνες όμως είνε αντιποδηλατικοί. 
Αφού τους εμάζεψεν εξ'αρχής, αφού τους εκύλισεν επί ποδηλάτων  και τους επήγεν εις την Ραφίνα, ει το Τατόϊ, εις το Φάληρον, εις τον Μαραθώνα, εις την Βουλιαγμένη, έπειτα τους έχασε. 
Τους εκυνήγησεν αλλά είνε γνωστόν ότι κανείς δεν γίνεται φίλαθλος ή φυσιολάτρης δια των αστυφυλάκων. Ποδηλατιστής σημαίνει να κυνηγάς το ποδήλατον, όχι να σε κυνηγά το ποδήλατον. 
Μιαν ωραίαν πρωίαν η Ποδηλατική ηναγκάσθη, καθώς λέγεται, να κάμη εκδρομήν μόνον με τον αρχηγόν των εκδρομών της, διότι δεν είχε προσέλθει άλλος. 
Ο θάνατος του ποδηλάτου εν Ελλάδι είχεν ήδη σημάνει και αντί να το παρακολουθήση και η Ποδηλατική εις την αιωνιότητα, επροτίμησε να μείνη τουλάχιστον αυτή εις τον μάταιον τούτον κόσμον μήπως εξυπνήσουν ωραιότεροι καιροί. 
[...]
Είθε η σημερινή εκδρομή εις το Φάληρον, κατά την οποία θα τρέξουν σκωριώντες αρμοί ποδηλάτων, να είνε το εξύπνημα της κοιμηθείσης ελληνικής ποδηλασίας. Εγώ όμως, ο οποίος τόσον πολύ το εύχομαι, δεν το πιστεύω. Διότι, κύριοι, πρέπει να μάθετε ότι ο έλλην ανεκάλυψε και εις το ποδήλατον εν ελλάτωμα. 
Το ποδήλατον έχει το εξής ελλάτωμα, ότι πρέπει κανείς να κινή τα πόδια του. 
Είπαμε δε και από άλλοτε, είπαμε λοιπόν κύριοι, ότι ο έλλην δεν πρέπει να κινήται. Ο αληθής αθλητισμός είνε η καρέκλα και παν τείνον προς την ιδεώδη ταύτην ακινησίαν είνε το αληθώς αθλητικόν.
  
  •  Απόσπασμα από την εφημερίδα "ΣΚΡΙΠ" στις 6 Μαρτίου 1905. 

Το κείμενο υπογράφει αρθρογράφος με τα αρχικά Ζ.Π. 

Διατηρήθηκε η ορθογραφία και η σύνταξη του πρωτότυπου. Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...